Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Centrum för ledning i offentliga organisationer

Centrum för ledning i offentliga organisationer

Centrum för ledning i offentliga organisationer (CLOO) har målet att öka kunskapen om ledning och styrning i offentliga organisationer.

Chefer och medarbetare i offentliga organisationer behöver ständigt hantera nya ledningsidéer och styrformer. Till detta kommer snabba förändringar i omvärlden och politikers önskemål om nya innovativa lösningar på komplexa problem. Dessa utmaningar ger möjligheter till utveckling samtidigt som de ställer ytterligare krav på chefer och medarbetare. 

Vi inom CLOO vid Lunds universitet utgörs av en grupp forskare som är djupt engagerade i att ta itu med dessa utmaningar. Det är tillsammans med er, som dagligen arbetar med att hantera utmaningarna, vi bäst kan undersöka hur offentliga organisationer faktiskt leds och styrs. Med andra ord skapar vi en plats för reflektion och diskussion, där vi även kan ifrågasätta det som ofta tas för givet. Det är genom att vandra denna väg som vi kan skapa gemensam och relevant kunskap om hur vi kan förstå, utmana och utveckla befintliga metoder för ledning och styrning.

I samarbete med er

I CLOO finns ett särskilt intresse för forskning inom områden som användarorientering, värdesamskapande, ledarskap, medarbetarskap, professioner, makt, kommunikation, styr- och organiseringsidéer och andra som är relaterade till ledning och styrning i offentliga organisationer. 

Tillsammans med er anordnas forskningsprojekt, forskningscirklar, utvecklingsprogram och utbildningsdagar. Dessutom erbjuder vi öppna seminarier, webbinarier och poddar kring aktuella och viktiga teman.  

Forskning

CLOO:s forskning och verksamhet bedrivs primärt inom följande områden:

Ledarskap är intimt förknippat med maktutövande, både i termer av mellanmänskliga relationer och i termer av strukturella förutsättningar. Vår forskning inom detta område berör bland annat hur organisationspolitik är en del av ledarskapsprocessen och hur olika situationer och sammanhang inverkar på maktrelationer.

I många offentliga organisationer spelar professionella yrkesutövare en avgörande roll. Men vad är egentligen en ”profession” och vad innebär det att ”vara professionell”? Hur styrs och leds professionellt arbete? Vår forskning vill öppna för mer nyanserade och detaljerade beskrivningar av hur den professionella vardagen ser ut, både för medarbetare och chefer.

Den största delen av en organisations strategiska kommunikation utgörs av chefer och medarbetares kommunikation. Varje mikromöte i en organisation eller mellan en medarbetare och en kund eller brukare ger en makroeffekt för organisationen. Vår forskning visar att det finns stora värden som oftast missas genom att inte tala om och försöka utveckla kommunikationskompetensen.

Kriser och förändringar skapar situationer i organisationer som präglas av hög grad av osäkerhet och ett stort behov av kommunikation. Hur reagerar vi människor i tider av oro och turbulens och vad betyder det för ledarskapet och kommunikationen? Vår forskning visar att behovet av kommunikation och framför allt dialog ökar avsevärt under kris- och förändringssituationer. Det medför att det ställs stora krav på chefer att förstå kommunikationens betydelse och ha kompetens i interpersonell kommunikation.
I många organisationer tas intern kommunikation för given. Vår forskning visar att en förutsättning för en väl fungerande intern kommunikation är ett öppet kommunikationsklimat. I organisationer med ett öppet kommunikationsklimat vågar medarbetarna uttrycka sina åsikter även om dessa går emot de dominerande idéerna. Med ett öppet kommunikationsklimat kan medarbetarna även berätta om sina misstag och organisationen kan lära av dessa och ha bättre förutsättningar att lära och bli mer framgångsrika.

I takt med förändringar i samhället har en riktning mot ökad användarorientering betonats som nödvändig för att kunna möta användarnas många och komplexa behov av offentliga tjänster. Det pågår en diskussion om behovet av att utveckla offentliga tjänster med tjänstelogiska principer och därigenom låta kunskap och erfarenhet från användare ligga till grund för erbjudande av tjänster. Inom tjänstelogik är värde och värdeskapande nyckelbegrepp. Tjänsteverksamheter inom offentlig sektor omges av andra förutsättningar och villkor än traditionella tjänsteverksamheter vilket gör att synen på värde och värdeskapande i en offentlig tjänstelogik behöver anpassas för att fungera framgångsrikt. Vår forskning avser att bidra med sådan kunskap.

I många organisationer tas intern kommunikation för given. Vår forskning visar att en förutsättning för en väl fungerande intern kommunikation är ett öppet kommunikationsklimat. I organisationer med ett öppet kommunikationsklimat vågar medarbetarna uttrycka sina åsikter även om dessa går emot de dominerande idéerna. Med ett öppet kommunikationsklimat kan medarbetarna även berätta om sina misstag och organisationen kan lära av dessa och ha bättre förutsättningar att lära och bli mer framgångsrika. 

Att lyssna är något av det enklaste vi kan göra, ändå är det i praktiken så svårt. Forskning visar att organisationer ägnar sig alldeles för lite åt lyssnande och när lyssnande väl sker är det inte systematiserat. Det finns stora värden som kan uppnås genom att öka lyssnandet. Detta är ett forskningsområde som vi just nu är i startgroparna med.

Om en arbetsorganisation skall ha förmåga att hantera negativa händelser så krävs en förmåga att lära sig av tidigare erfarenheter. Den forskning som CLOO bedriver inom detta fält berör hur chefer på olika sätt kan arbeta med organisationens struktur och kultur för att optimera erfarenhetsåterföring.

Enkäter till både medarbetare, brukare och kunder är en del av vardagen i de flesta organisationer. Det finns ett stort utbud av tekniska verktyg för att samla in och bearbeta data för olika typer av ändamål (arbetsmiljö, kundnöjdhet mm). Vad som däremot är svårare att hantera med hjälp av teknik är hur data tolkas, används i beslutsfattande och hanteras på ett sätt som ger trovärdighet. I gränslandet mellan tekniker för databearbetning, ledning, lärande, makt och psykologisk trygghet finns en rad utmanande frågeställningar för både forskning och praktik. Detta gäller inte minst när organisationer i ökande utsträckning kan komma att ha tillgång till mängder av data genom att använda mobilteknologi och AI.

Samverkan

Du kan engagera en forskare inom CLOO på längre eller kortare tid för att genomföra ett forskningsprojekt, göra en utredning, leda en forskningscirkel, diskutera utbildningar, skriva en rapport eller vara ett stöd och ett bollplank i olika frågor relaterade till våra kunskapsområden. 

Våra forskare och er organisation kan exempelvis gemensamt skriva en forskningsansökan om finansiering för att genomföra en studie om exempelvis en utmaning som ni möter i ert arbete relaterat till ledning och styrning.

Kontakta CLOO:s forskningskoordinator Anette Svingstedt, anette [dot] svingstedt [at] ses [dot] lu [dot] se (anette[dot]svingstedt[at]ses[dot]lu[dot]se) för ett första möte.

Utbildning

Centrum för offentliga organisationer erbjuder utbildningar, både öppna och skräddarsydda, som syftar till att öka kunskapen inom olika ledningsrelaterade områden. En öppen utbildning vid Lund universitet innebär att du som yrkesverksam ges möjlighet att delta på en utbildning som våra forskare utformar och genomför. De riktar sig också till olika funktioner i en organisation – läs mer vid beskrivningen av respektive utbildning nedan.

Kontakta oss för att diskutera era specifika utbildningsbehov och önskemål.

De forskare som deltar har specifik kunskap om de områden de undervisar i. Utbildningarna riktade till dig som arbetar i en organisation och kan ha olika längd, upplägg exempelvis online eller fysiska och så klart behandla olika teman. De riktar sig också till olika funktioner i en organisation – läs mer vid beskrivningen av respektive utbildning.

Du behöver inte ha några förkunskaper för att delta i utbildningen. Och du får ett diplom från Lunds universitet som visar att du genomgått utbildningen. Nedan kan du läsa mer och anmäla de till någon av följande öppna utbildningar.

Aktuellt

På gång under året:

Webbinarium om strategiskt lyssnande

I teorin är lyssnande enkelt. Men i praktiken är det mycket svårt. Generellt lyssnar organisationer alldeles för lite. 90 procent av organisationers kommunikation består av att talaoch sprida information. Det råder en lyssnandets kris

Välkomna till ett webbinarium där vi talar om hur organisationer kan bli bättre på att lyssna strategiskt. Professor Mats Heide och universitetslektor Anette Svingstedt presenterar delar ur sin kommande bok om strategiskt lyssnande.

Datum: våren 2023

Anmälan: Kontakt anette [dot] svingstedt [at] ses [dot] lu [dot] se (anette[dot]svingstedt[at]ses[dot]lu[dot]se)


Webbinarium om chefsskap när det råder osäkerhet

Corona-pandemin har visat att en kollektiv förmåga att hantera osäkerhet är en viktig kompetens för att en arbetsorganisation skall kunna anpassa sig till ett yttre hot. Att hantera osäkerhet handlar inte om att undvika risker utan snarare om att bli expert på att verka i osäkra miljöer. För att arbeta mot detta mål finns det flera metoder att tillgå. Välkomna till ett webbinarium där fokus är just detta. Docent Magnus Lindén presenterar forskning och strategier för att göra arbetsplatsen mer resilient vid förändring och kris".

Datum: hösten 2023

Anmälan: Mejla din anmälan till anette [dot] svingstedt [at] ses [dot] lu [dot] se (anette[dot]svingstedt[at]ses[dot]lu[dot]se), så får du en länk till seminariet

Ledarskap och kommunikation i kris och förändring

Kursen Ledarskap och kommunikation i kris och förändring utvecklar din förmåga att leda och kommunicera med medarbetare i komplexa och osäkra situationer – kriser och förändringar. På denna kurs kommer du att få träffa Lunds universitets kunniga forskare och lärare inom området strategisk kommunikation och arbetspsykologi. Kriser och förändringar är situationer då det finns ett stort behov av information och dialog, men alltför ofta kommunicerar vi för lite, för sent eller på ett sätt som inte svarar mot medarbetarnas behov.

Kursen bidrar med ett nytt sätt att se på ledarskap och kommunikation, där medarbetarnas betydelse och medarbetarskapet står i centrum. På kursen fokuserar vi på relationen mellan chef och medarbetare och vikten av ett öppet kommunikationsklimat för att organisationen ska kunna anpassa sig snabbt till föränderliga villkor.

För mer information om kursen, kontakta Anette Svingstedt, forskningskoordinator vid CLOO, anette [dot] svingstedt [at] ses [dot] lu [dot] se (anette[dot]svingstedt[at]ses[dot]lu[dot]se) eller telefon 0708-710 277


Strategiskt lyssnande

Kursen Strategiskt lyssnande utvecklar din förmåga att skapa effektiva strategier för att utforma ett strategiskt lyssnade i din organisation. Ett ökat lyssnande underlättar för att leda organisationer i förändring. På denna kurs kommer du få träffa Lunds universitets kunniga forskare och lärare inom området strategisk kommunikation, arbetspsykologi och service management.

Kursen utvecklar både din och organisationens förmåga att lyssna. Forskningen visar att det råder en kris vad gäller lyssnande i organisationer. Merparten av organisationers kommunikation handlar alltför ofta om att ensidigt sända ut information till både medarbetare och dem man är till för. Organisationer behöver lyfta lyssnandet till en strategisk nivå. Genom att utforma hela organisationer för ökat lyssnande stärks effektiviteten, förändringsviljan och arbetsklimatet förbättras.  

För mer information om kursen, kontakta Anette Svingstedt, forskningskoordinator vid CLOO, anette [dot] svingstedt [at] ses [dot] lu [dot] se (anette[dot]svingstedt[at]ses[dot]lu[dot]se) eller telefon 0708-710 277 

Vilka vi är

Följande forskare är engagerade i Centrum för ledning i offentliga organisationer:

Johan Alvehus

Johan Alvehus är professor i tjänstevetenskap och intresserar sig för frågor om ledarskap och styrning i professionsorganisationer. Johan arbetar med frågor om hur ledarskap uppstår som kollektiv process och och om hur olika professioners intressen balanseras (eller inte!) i organisationer. Han är särskilt intresserad av frågor som rör makt och inflytande kontra individers autonomi.

Kontakt: johan [dot] alvehus [at] ses [dot] lu [dot] se (johan[dot]alvehus[at]ses[dot]lu[dot]se).

Mer information och publikationer av Johan Alvehus.

Pernilla Danielsson

Pernilla Danielsson är industridoktorand och innovationschef i kommunal och regional regi med fokus på barn och unga. Pernilla Danielsson intresserar sig för frågor om tjänsteinnovation i välfärden, med ett särskilt fokus på värdeskapande, värdesamskapande samt hur vi inom välfärden lyckas (eller inte) att integrera samhällets resurser för barnens, ungdomarnas och de unga vuxnas skull.

Kontakt: pernilla [dot] danielsson [at] ses [dot] lu [dot] se (pernilla[dot]danielsson[at]ses[dot]lu[dot]se)

Mer information och publikationer av Pernilla Danielsson.

Mats Heide

Mats Heide är professor i strategisk kommunikation och har ett brett intresse för organisationer och kommunikation. Mats Heide har i sin forskning fokuserat på förändringskommunikation, kriskommunikation, medarbetarskap och ledarskap inom framför allt offentliga organisationer.

Kontakt: mats [dot] heide [at] isk [dot] lu [dot] se (mats[dot]heide[at]isk[dot]lu[dot]se)

Mer information och publikationer av Mats Heide.

Robert Holmgren

Robert Holmgren är universitetslektor i psykologi och inriktad mot arbets- och organisationspsykologi. Områden som särskilt intresserar Robert Holmgren är ledarskap och ledarutveckling samt förändring av arbetssätt inom offentliga verksamheter med särskilt fokus på evidensbaserad praktik och implementering av forskningsresultat.

Kontakt: robert [dot] holmberg [at] psy [dot] lu [dot] se (robert[dot]holmberg[at]psy[dot]lu[dot]se)

Mer information och publikationer av Robert Holmgren.

Alina Lidén

Alina Lidén är universitetslektor i tjänstevetenskap och intresserar sig om frågor om samtida arbetslivets utmaningar och för vad som ibland benämns som hållbart arbetsliv. Ett område som Alina Lidén har också fokus på är samverkan mellan organisationer, organisering och ledning.

Kontakt: alina [dot] liden [at] ses [dot] lu [dot] se (alina[dot]liden[at]ses[dot]lu[dot]se)

Mer information och publikationer av Alina Lidén.

Magnus Linden

Magnus Linden är docent i psykologi och intresserar sig för frågor om ledarskapets utmaningar. Magnus Linden forskar specifikt om hur ledarskap kan användas för att bygga resilienta organisationer där både organisationen och medarbetarna har en förmåga att anpassa sig och arbeta effektivt under komplexa förhållanden präglade av osäkerhet och stress. 

Kontakt: magnus [dot] linden [at] psy [dot] lu [dot] se (magnus[dot]linden[at]psy[dot]lu[dot]se)

Mer information och bulikationer av Magnus Linden.

Charlotte Simonsson

Charlotte Simonsson är docent i strategisk kommunikation med stort intresse för organisationers interna kommunikationsprocesser. Charlotte Simonsson har i sin forskning ett särskilt fokus på kommunikativa aspekter av ledarskap och medarbetarskap samt kommunikationens roll i förändringsarbete och hantering av kriser internt.

Kontakt: charlotte [dot] simonsson [at] isk [dot] lu [dot] se (charlotte[dot]simonsson[at]isk[dot]lu[dot]se)

Mer information och publikationer av Charlotte Simonsson.

Anette Svingstedt

Anette Svingstedt är universitetslektor i tjänstevetenskap och intresserar sig för frågor om kundmötet och värdeskapande, med ett särskilt fokus på hur man i organisationer leder och styr för att skapa förutsättningar för ett gott värdeskapande. Strategiskt lyssnande och värdeskapande är ett starkt intresseområde.

Kontakt: anette [dot] svingstedt [at] ses [dot] lu [dot] se (anette[dot]svingstedt[at]ses[dot]lu[dot]se)

Mer information och publikationer av Anette Svingstedt.

Mattias Wengelin

Mattias Wengelin är universitetslektor i tjänstevetenskap och intresserar sig för frågor om säkerhet och skydd, särskilt med fokus på hur regelverk påverkar praktik. Ett område under utveckling som berör styrning av institutionaliserad frivillighet, samhällsfunktioner där frivilliga är funktionsbärande.

Kontakt: mattias [dot] wengelin [at] ses [dot] lu [dot] se (mattias[dot]wengelin[at]ses[dot]lu[dot]se)

Mer information och publikationer av Mattias Wengelin.

Ulrika Westrup

Ulrika Westrup är docent i tjänstevetenskap har under många år intresserat sig för tjänsteperspektivet och tjänsteinnovation i offentliga organisationer. Ulrika Westrup har särskilt intresse för förutsättningar och villkor för välfärdstjänster. En central del i forskningen är integrering av resurser och problematiken med arbete över organisatoriska och professionella gränser (resursintegrering).

Kontakt: ulrika [dot] westrup [at] ism [dot] lu [dot] se (ulrika[dot]westrup[at]ses[dot]lu[dot]se)

Mer information och publikationer av Ulrika Westrup.

Kontakt

Johan Alvehus

Professor tjänstevetenskap och forskningskoordinator för CLOO.

johan [dot] alvehus [at] ses [dot] lu [dot] se (johan[dot]alvehus[at]ses[dot]lu[dot]se)

Anette Svingstedt.

Kontakt

Anette Svingstedt

Universitetslektor och forskningskoordinator för CLOO

anette [dot] svingstedt [at] ses [dot] lu [dot] se (anette[dot]svingstedt[at]ses[dot]lu[dot]se)

0708-710 277

Ny rapport: Samordnade rehabiliteringsinsatser i ett utifrån-in-perspektiv

Ett tjänsteinnovativt förhållningssätt kräver ett utifrån-in-perspektiv, där användaren (det vill säga kund, patient, brukare, klient etcetera) står i centrum. I denna CLOO-rapport ger vi som forskare förslag på hur arbetet kan drivas vidare i Finsam Landskrona/Svalöv. Vår förhoppning är också att inspirera andra finansiella samordningsförbund och liknande offentliga verksamheter att starta liknande utvecklingsprocesser.

Ladda ner rapporten

Vill du få uppdateringar från oss?

På LinkedIn berättar vi om ny forskning och senaste nytt från vår verksamhet och våra forskare. 

Följ oss på Linkedin