Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

De första doktoranderna i tjänstevetenskap antogs våren 2006 och idag har vi ett tiotal forskarstuderande. Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand är du en viktig del av forskningen vid Institutionen för tjänstevetenskap. 

Antibiotikaresistens Campus

Syftet med forskarutbildningen är att ge fördjupade kunskaper i tjänstevetenskap och att utbilda självständiga och kritiska forskare. Utbildningen leder till filosofie doktorsexamen, och omfattar fyra års studier (240 hp) på heltid, eller till licentiatexamen och omfattar då två års studier (120 hp) på heltid. 

Tvärvetenskapligt forskningsområde

Tjänstevetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Det fokuserar på tjänster och deras koppling till mellanmänskliga relationer och de ekonomiska, kulturella och sociala processer som dessa genereras ur och är förankrade i. Forskning inom tjänstevetenskap kan inkludera, men är inte begränsat till, perspektiv som problematiserar följande: ledarskaps- och styrningsfrågor i förhållande till serviceverksamheter; produktionen och konsumtionen av tjänster och deras ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser; aspekter av tjänsters rumsliga organisering; och kommunikationsfrågor som uppstår i samband med tjänster.

Forskarutbildningen i tjänstevetenskap skall ses som ett akademiskt svar på omvandlingen från ett industri- till ett tjänstesamhälle med en ekonomisk och sociokulturell tyngdförskjutning från varuproduktion till tjänsteproduktion. Behovet av att förstå och förklara den ekonomiska, kulturella, miljömässiga, rumsliga och sociala komplexitet som tjänster uppvisar i vårt samhälle växer. Mot denna bakgrund blir den tvärvetenskapliga ansatsen i forskningen som bedrivs inom detta område desto viktigare.

Ett övergripande mål är att institutionen för service management och tjänstevetenskap ska vara en vital och ledande miljö för tvärvetenskaplig forskning om tjänster.

Du är behörig till forskarutbildningen om du har:

  • Avlagt en examen på avancerad nivå.
  • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.
  • På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
  • Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i tjänstevetenskap är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom ämnet service management, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. 

 

 

Kontakt

Maria Fuentes.

Maria Fuentes
Ansvarig för forskarutbildningen

Epost: maria [dot] fuentes [at] ses [dot] lu [dot] se