Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad är forskning och utbildning om turism?

Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning. Fenomenet turism upptäcktes mer allmänt av samhällsvetenskapen på 1970-talet men det finns exempel på samhällsvetenskapliga studier av turism från 1920-talet.

I många sammanhang ses turism som en del av det bredare engelska begreppet ”leisure”, som innefattar fritid och rekreation. Det är ett område där studierna inriktas på människors beteenden och hur deras fritidsintressen och rekreationsbehov tillfredsställs. Turism kan betraktas som ett fenomen i förhållande till; geografisk plats och samhällsstrukturer, som näringsverksamhet och som mänskligt beteende. Till exempel innebär studiet av turism fördjupade kunskaper om turismens roll i samhället, vad som karaktäriserar och påverkar företag som erbjuder turisttjänster, varför människor reser och hur de beter sig och vilka effekter turism skapar. Några viktiga skäl till varför vetenskapliga studier av turism är viktiga är att 1) det är ett globalt fenomen som får konsekvenser bortom de som är verksamma inom turism och de som är turister, och negativ miljöpåverkan, 2) en möjlighet att utforska mening i att vara turist och att göra turism utifrån att turism i grunden är ett utbyte mellan människor och på så sätt både ett uttryck för kultur och en kulturupplevelse, 3) genom att studera turism kan vi förstå vårt samhälle, dess utveckling och inte minst strävan efter effektivitet och tillväxt, och 4) vikten av kunskap om turism ökar för politiska beslut om samhällsutveckling.

Kunskap om turism inkluderar en mängd olika delområden, inte minst med tanke på de många teoretiska fält som utgör grund för forskning och utbildning om turism. Några exempel på områden är; plats och mobilitet, transporter, destinationer, politisk styrning, kundbeteende, attityder, motiv, kvalitet, service och värdskap, beslutsprocesser, digitalisering och teknologi, hållbarhet, värdeskapande, tillfredsställelse och lojalitet, entreprenörskap och företagande, produktutveckling, innovationer och upplevelser, management och ledarskap, marknadsföring, segmentering, distribution och försäljning, nätverk, kluster, systemstrukturer, organisation och relationer, ekonomiska effekter, samhällseffekter, utveckling, regional utveckling, planering, natur, kultur, evenemang, social gemenskap, sysselsättning och arbete, landskap, identitet, utbud och efterfrågan, statistik, risk, kris och konflikter.

Att studera turism genom forskning och utbildning görs ur flera olika perspektiv och den teoretiska grunden för studier om turism kommer från en rad olika andra ämnesområden såsom antropologi, ekonomi, företagsekonomi, historia, geografi, sociologi och psykologi. Turismvetenskap finns också som en egen ämnesdisciplin och etablerades i Sverige i början av 2000-talet vid flera lärosäten som bedriver forskning och erbjuder utbildning. Det är ett interdisciplinärt ämne med helhetssyn där fysiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter samspelar.

Turism är vid det här laget ett väl etablerat vetenskapligt studieområde med flertalet vetenskapliga tidskrifter där flera av de ledande funnits sedan 1970-talet och återfinns bland de topprankade tidskrifterna hos flera vetenskapliga förlag. Det finns också flera internationella organisationer och nätverk som regelbundet organiserar vetenskapliga konferenser vilket är en viktig del av utvecklingen inom forskning och utbildning inom turism. Det innebär att det finns väl etablerad vetenskapligt grundad kunskap inom området turism vilken kan användas för att styra, leda och utveckla turism och besöksnäring såväl inom det politiska området som inom näringslivet.

Källa: Natu - Nätverket för akademiska turismutbildningar och forskning i Sverige (natu.se)