The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Michael Johansson.

Michael Johansson

Researcher

Michael Johansson.

Ackumulering av metaller i vegetation på geotekniska askkonstruktioner

Author

  • Kristian Hemström
  • Torleif Bramryd
  • Michael Johansson
  • Ola Wik

Summary, in Swedish

Resultaten från denna studie tyder på att åldrat slaggrus som används utblandat med planteringsjord

(här 50 vikt-%), till exempel i sluttäckningsändamål, inte ger upphov till betydande förhöjda metall-

och metalloidhalter i engelskt rajgräs under en växtsäsong jämfört med vanliga anläggningsmaterial

(här schaktmassa och bergkross). Studien visar även på vikten av att ta hänsyn till damning och

partikelkontaminering som exponeringsväg då risker relaterat till ackumulation av metaller i ekosystem

och exponering för betande djur via växtupptag utvärderas. Minimering av partikelspridning bör vara

en viktig beståndsdel vid utformning av skyddsåtgärder då askor används i geotekniska konstruktioner.

Slutligen visar studien att de generella akumuleringsfaktorer för upptag till växter som ligger till

grund för beräknigar av riktvärden i Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 om återvinning av avfall i

anläggningsarbeten inte är lämpliga för användning i samband med riskbedömning av askor.

Department/s

  • Department of Service Studies

Publishing year

2012

Language

Swedish

Publication/Series

Avfall Sverige Rapport F2012:02

Document type

Report

Publisher

[Publisher information missing]

Topic

  • Social Sciences Interdisciplinary

Status

Published

Report number

F2012:02

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1103-4092