The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Michael Johansson.

Michael Johansson

Researcher

Michael Johansson.

Biogaspotential från urbana gräsytor – Förstudie med Helsingborgs stad som case

Biogas potential from urban grass areas – Feasibility study with the city of Helsingborg as a case

Author

 • Michael Johansson
 • Torleif Bramryd
 • Sven-Erik Svensson
 • Lars Törner
 • Widar Narvelo
 • Nina Syde
 • Angelika Blom

Summary, in Swedish

Rapporten är en förstudie avseende potential för biogasproduktion i Helsingborg,
baserad på vegetation från urbana gräsytor. Rapporten fokuserar på frågor rörande tekniska aspekter på hela kedjan, dvs. från skörd av stadsgräs till leverans av vegetationen till en biogasanläggning. Rapporten innefattar även stad-landperspektivet, och värdet av biogödseln, samt olika nyttor för urbana gräsytor genom bland annat ökad biologisk mångfald, etc.
Bakgrunden till förstudien är bland annat Helsingborgs Stads miljöstrategiska
arbete med kommunala strategi- och policydokument, och där bland annat
översiktsplaner enligt Plan- och bygglagen (PBL) bör sträva efter att uppnå hållbar
utveckling. I förstudien diskuteras bland annat:
 Teknik och logistik - skörd och leverans av stadsgräs till
biogasanläggningar för minsta möjliga miljöpåverkan vid insamling,
eventuell mellanlagring och transport
 Biogödselns relevans för lokal växtnäringsförsörjning, markförbättring och
kolinlagring
 Ekosystemtjänster vid nyttjande av stadsgräs från urbana områden
 Olika biogasanläggningars krav för mottagning av stadsgräs, i våtrespektive
i torrrötningsanläggningar
 Möjligheter att i torrötningsanläggningar röta stadsgräs med rejekt från
källsorterat matavfall
 Stadens klimat- och miljömål samt efterfrågan på biogas.
Eftersom förstudien är av tvärvetenskaplig karaktär har olika metoder använts för
insamling av det empiriska materialet. Metoder som tillämpats i förstudien är bland
annat studiebesök och intervjuer, samt genomförande av en workshop med
ämnesrelevanta aktörer. Helsingborg har under projekttiden agerat som lokal
fallstudie. Studien visar sammanfattningsvis på:
 Potential – Helsingborgs stads långgräs från 370 hektar grönytor kan förse
250 gasbilar med drivmedel motsvarande årlig körsträcka på ca 1500 mil.
Studien visar på att med fler källor av urban grön biomassa skulle
potentialen kunna tredubblas, t.ex. från våtmarksslåtter, golfbanor med
mera. Vi kan utifrån dessa förutsättningar driva 5-7 gånger fler gasbilar i
hela Skåne, dvs. ca 1500 bilar
 Förutsättningar – Samverkan och kunskapshöjande åtgärder är viktigt för
att skapa lokalt baserade cirkulära resursflöden. Klimat- och miljömålen
gör att Sverige behöver satsa betydligt mer på lokalt producerad biogas.
För att komma vidare i denna strävan är det viktigt att utgå från
biogasanläggningarnas mottagningskrav. Den kanske största utmaningen
som påträffades i studien var att systemet anpassades från mer
kravspecifika förutsättningar ställda från just biogasanläggningarna
 Värde och nytta – Förutom att grön biomassa baserat på långgräs från
urbana grönytor ger biogasdrivmedel och biogödsel så skapas många andra
ekosystemtjänstbaserade nyttor för en lokal hållbar samhällsplanering.
Sammanfattning

Department/s

 • Department of Service Studies

Publishing year

2020-12-01

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Sveriges Lantbruksuniversitet

Topic

 • Human Geography

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-576-8985-6
 • ISBN: 978-91-576-8984-9