The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Erika Andersson Cederholm.

Erika Andersson Cederholm

Professor

Erika Andersson Cederholm.

Jaktturism - avvägningar, utmaningar och möjligheter

Author

  • Erika Andersson Cederholm
  • Carina Sjöholm

Summary, in Swedish

Jaktturism anses ofta spela en viktig roll i hållbar landsbygdsutveckling. Turismen
kan skapa arbeten, samt bidra till att traditioner och miljöer bevaras. En kommersiell jakt som riktar sig till lokala såväl som inresande jägare kan innebära att viltet kan användas som resurs på flera och nya sätt. När jakten ramas in och paketeras som turismprodukt, där boende, måltider och guidning ingår, kan jaktens värde som holistisk naturupplevelse bli mer uttalat. Att arbeta med och utveckla kommersiell jaktturism innebär emellertid en del utmaningar. Det är en
typ av verksamhet som är inflätad i relationer och sociala sammanhang som inte främst karaktäriseras av en marknadslogik, utan av ett ansvar för förvaltning av både natur och kulturarv, samt ett upprätthållande av sociala relationer och ömsesidiga utbyten. Den som bedriver en jaktturismverksamhet behöver därför navigera på en komplex arena. Jaktturismen karaktäriseras av ständiga etiska och moraliska överväganden, i relation till viltet men också till kunder, andra företagare, grannar och markägare. Det här synliggör ideologiska, politiska och ekonomiska spänningar, både bland jägare själva och mellan jägare och andra aktörer i samhället. Den här studien visar vilka betydelser och värden jaktturismföretagare själva tillskriver sitt företag och sin produkt, samt hur de arbetar med service, relationer och iscensättning av jaktupplevelser. Projektet är framför allt baserad på ett heterogent urval av 30 samtalsintervjuer med 28 företagare från olika delar av Sverige med fokus på företagarnas egna berättelser och redovisningar. Studien lyfter fram begreppen ”balansarbete” och ”moralisk ekonomi” vilket synliggör jaktföretagandets relationsarbete i en komplex ekonomi, där många hänsyn och avvägningar – ekonomiska, moraliska
och sociala – görs i det vardagliga arbetet. Resultatet av analysen sammanfattas
i följande teman: Jaktturismens olika värden, Att iscensätta en jaktupplevelse,
Jaktföretagandets relationsarbete. Avslutningsvis diskuteras betydelsen av att
förstå jaktturismen som en moralisk ekonomi, samt hur begreppet ”tjänstefiering”
kan användas för att belysa jaktturismen som upplevelsenäring.

Department/s

  • Department of Service Studies

Publishing year

2023-12-04

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Naturvårdsverket

Topic

  • Sociology

Status

Published

Project

  • The social and cultural arena of hunting tourism entrepreneurship

Report number

Rapport 7119

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-620-7119-6