Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Espersson

Malin Espersson

Universitetslektor

Espersson

Yrkesverksammas integrationsarbete med asylsökande ungdomar

Författare

  • Malin Espersson

Summary, in Swedish

Under 2015 anlände ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar till Sverige. Många kommuner förväntades under kort tid ordna boende och skolgång för dessa. Inom Helsingborgs stad genomfördes under 2016 ett forskningsprojekt vars syfte var att undersöka och förbättra arbetssätt och förvaltningsövergripande samarbete för att främja integrationsarbetet och skapa förutsättningar för nyanlända ungdomarna att bli aktiva samhällsmedlemmar. Särskilt involverade var skola och HVB-hem, eftersom dessa verksamheter fyller viktiga funktioner i ungdomarnas vardag.

Syftet med den här studien är att skapa förståelse för hur de professionellas förhållningssätt till och föreställningar om ungdomarna präglar arbetet i den tidiga integrationsprocessen. Det empiriska materialet består av djupintervjuer med personal från skola och HVB-hem, tre lärare och fyra boendecoacher. Tolkningen av materialet tar sin utgångspunkt i hur de professionella talar om sin relation till och sitt arbete med ungdomarna. I analysen framträder ett mönster av hur föreställningar om etnicitet sätter ramarna för integrationsarbetet. De professionella ger uttryck för handlingar och förhållningssätt som bidrar till såväl att begränsa som att ge utrymme åt ungdomarnas tidigare kunskaper och erfarenheter. På olika sätt läggs förväntningar på ungdomarna att anpassa sig normer om svenskhet. Konsekvenserna av detta är integrationsarbetet uppvisar drag av assimilering.

Avdelning/ar

  • Institutionen för tjänstevetenskap

Publiceringsår

2018-03

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Konferensbidrag: abstract

Ämne

  • Sociology

Conference name

Sociologidagarna

Conference date

2018-03-09 - 2018-03-11

Conference place

Lund, Sweden

Status

Published