Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lena Eskilsson.

Lena Eskilsson

Prorektor

Lena Eskilsson.

Stadens struktur : varför och hur?

City structure - control over land (in Book & Eskilsson: City structure. Why and how?)

Författare

 • Lena Eskilsson

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Varför ser staden ut som den gör? Vilka krafter ligger bakom bebyggelsens och transportsystemets utformning? Vad eller vilka aktörer har inflytande över hur staden utformas? Hur kan internationella olikheter i städers utformning förklaras? De krafter som formar staden är många och komplexa. Stadens struktur har under historiens gång påverkats av bland annat nya teknologier, sociala strukturer och planeringsidéer. I föreliggande bok, Stadens struktur. Varför och hur?, presenteras två doktorsavhandlingar som analyserar stadens struktur ur två perspektiv. Avhandlingarna består av såväl gemensamma som individuella delar och utgår från samma övergripande syften: att undersöka och analysera krafter som formar stadsstrukturen, att analysera hur dessa krafter tar sig uttryck i olika städer runt om i världen samt belysa internationella likheter och skillnader. Avhandlingarna, som utformats som sammanläggningsavhandlingar, baseras på artiklar, kompletterande litteratur och ett brett empiriskt material vilket omfattar såväl svenska som utländska städer.Lena Eskilssons avhandling har titeln Stadens struktur - makten över marken. Eskilssons perspektiv utgår från att det urbana landskapet inte uppkommer av sig själv och att de urbana förändringar vi upplever inte är självgenererade. Det urbana landskapet produceras. Syftet med avhandlingen är att analysera hur utvecklingskontrollen formar städers uppbyggnad, vad avser utformningen av bebyggelse- och transportstrukturen. Begreppet utvecklingskontroll kan mycket kortfattat definieras som konstrollstruktur och med detta avses inflytande eller makt över den fysiska stadsutvecklingen. Makten utövas av olika aktörer, vilka Eskilsson delar in i kategorierna privata respektive offentliga aktörer. Aktörernas inflytande begränsas bl a av olika restriktioner. I avhandlingen analyseras samband mellan kontrollstrukturen i städer - d v s samspelet mellan offentliga och privata aktörer, restriktioner samt handlingsutrymme - och rumsligt utfall i stadslandskapet.

Avdelning/ar

 • Institutionen för tjänstevetenskap

Publiceringsår

2001

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Department of Social and Economic Geography, Lund University

Ämne

 • Human Geography

Nyckelord

 • city structure
 • transport
 • development control
 • power structure
 • actors
 • restrictions
 • Social geography
 • Socialgeografi
 • Stadsplanering
 • Town planning
 • built environment
 • Economics of development
 • Utvecklingsekonomi

Status

Published

Handledare

 • [unknown] [unknown]

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-973-856-1-1
 • ISRN: LUSAEG/AEG-01/141-SE

Försvarsdatum

14 september 2001

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Sölvegatan 13, Lund

Opponent

 • Thomas Lundén