Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gränsöverskridande serviceproduktion

Serviceproduktion sker i allt högre utsträckning i ett sammanhang där olika organisationer tillsammans bidrar till att förverkliga ett serviceerbjudande. Trenden är övergripande och rör både offentlig och privat sektor.

Helsingborgs stad
Helsingborgs stad

 

Exempel på serviceområden där gränsöverskridande aktiviteter är vanligt förekommande är äldreomsorg, sjukvård, transport och kommunikation, nöjesparker, event och platsutveckling. Syftet med dessa samarbeten är bl a att skapa effektivare resursutnyttjande, snabbare nå nya marknader och kunskapsområden, riskspridning samt flexibilitet.  Inte sällan samverkar aktörer som agerar enligt olika logiker och med olika målsättningar. Privata vinstdrivande aktörer samsas med ideella föreningar och offentliga organisationer. Samtidigt som samarbete och samverkan är ett medel för att skapa en service är det också en källa till spänningar, problem och utmaningar.

Inom ramen för programmet adresseras en rad problemområden kopplade till gränsproblematiken:

  • Mötet mellan logiker och hybridisering  
  • Koordinering av aktiviteter/governance 
  • Ledarskap
  • Konkurrens- och samarbetsaspekter
  • Beroenderelationer

 

Aktuella forskningsaktiviteter

 

Processorientering av hälso- och sjukvård
I projektet som finansieras av FAS studeras processorientering inom hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården brukar karaktäriseras som starkt funktionsorienterad. Processorientering innebär att styrning och organisering skär igenom de olika funktionerna. I projektet finns ett särskilt fokus på styrningens roll. Projektet befinner sig i ett tidigt skede. Verksam i projektet på Institutionen för Service management  är Gustaf Kastberg.

 

Shared service center i kommunal verksamhet
I projektet studeras en kommun som introducerar ett shared service center. Idén om shared service center bygger på att olika organisatoriska enheter skall erhålla stöd från en enhet som specialiserar sig på vissa tjänster. Detta förutsätter en hög grad av styrning och koordinering. Projektet har finansierats av Cefos, Göteborgs universitet. Fokus ligger på olika dimensioner kopplade till styrning och organisering. Projektet befinner sig i en slutfas. Verksam i projektet på Institutionen för Service management  är Gustaf Kastberg. Rapporter som författats är:

2010 Trust and control in horizontal relationships. Papper presenterat på European, Accounting Association, 33 RD Annual Congress, 19-21 Maj, Istanbul, Turkiet

Kastberg, Gustaf (2009) Shared Service Center. Gränser, styrning och förtroende. BAS Förlag: Göteborg

 

Gränsöverskridande chefskap
I projektet som finansieras av Vinnova undersöks hur det ökade behovet av gränsöverskridande arbete påverkar chefskapet i form av förändrade krav på hur chefsrollen utövas och hur verksamheten struktureras och styrs. Studien genomförs i stadsdelen Limhamn Bunkeflo i Malmö stad där gränsöverskridande arbeten har blivit allt mer förekommande i och med att personer med olika professioner från kommun och lansting samverkar i arbetet med barn och ungdomar. Projektets resultat är ökade kunskaper om gränsöverskridande chefskap i praktiken och hur ett sådant chefskap kan utvecklas och eftersträvas. Verksam i projektet är Jan E Persson och Ulrika Westrup på Institutionen för service management. Rapporter och skrifter som författats är:

Persson, Jan E. & Westrup, Ulrika. (2009). Gränsöverskridande arbete i Limhamn-Bunkeflo. Erfarenheter och lärdomar om chefskapets roll i arbete med barn och ungdomar.Institutionen för service management. Campus Helsingborg. Lunds universitet.

Persson, Jan E. & Westrup, Ulrika. (2010). “Gränsöverskridande chefskap I arbete med barn och ungdomar” I Adolfsson, Petra & Solli, Rolf (red.). Managing Big Cities. GPMS Proceedings. Del 1. GRI-rapport 2010:2. Sid 67–80. Gothenburg Research Institute. Göteborgs universitet.

Persson, Jan E. & Westrup, Ulrika (2011). Innovationsdrivande forskning i och medpraktiken. Vad innebär och i forskning och utveckling? Vinnova. Stockholm. (kommer oktober 2011.)

 

Chefskap och samarbete i strategiska allianser och nätverk
Att samarbeta strategiskt med andra företag innebär en mer komplex och mångtydlig kontext jämfört med traditionella hierarkiska organisationer. Det innebär nya krav på såväl ledning som medarbetare. Trots det stora inslaget av allianser/nätverk i dagens samhälle är chefers förutsättningar i dessa kontexter ringa beforskat. Syftet med projektet är att utveckla kunskapen kring strategiska samarbeten/nätverk, med speciell fokus på förutsättningarna för chefsrollen och dess praktiska utövande. Studien omfattar ett joint venture och ett turistnätverk, där materialinsamling sker genom djupintervjuer av chefer på olika organisatoriska nivåer. Verksam i projektet är Agneta Planander på Institutionen för Service Management. Projektet är finansierat av Vinnova.

Planander, Agneta (2009). Bridging relations – expectations and prerequisites for leadership in alliances and networks. Konferenspaper presenterat på The 2009 Naples Forum on Service

Planander, Agneta (2011/2012 kommande). Organizing cooperations – on leadership practices.

Planander, Agneta (2011/2012 kommande). Leadership in networks.

 

Entreprenörskap och nätverk i kulturbygd 
En stor del av näringsidkare I kulturbygder är småföretagare och entreprenörer och har anammat en livsstil där arbete och privatliv vävs samman. Många av dessa verksamheter anknyter till kulturella upplevelser och gamla traditioner i bygden. Dessa verksamheter kan anses vara ett betydelsefullt inslag i en kulturbygd och bidrar till traktens attraktivitet och tillväxt, och är på så sätt även relaterade till besöks- och turistnäringen. Syftet med projektet är att undersöka drivkrafter, framtidsvisioner och nätverkens betydelse i samband med entreprenörskap i en kulturbygd. Studien baseras på djupintervjuer med entreprenörer med anknytning till kultur, turism och besöksnäringen samt representanter för näringsliv och turistfrågor. Verksam i projektet är Agneta Planander vid Institutionen för Service Management. Projektet är finansierat av Krapperupsstiftelsen.

 

 

 

Forskningsledare

Gustaf Kastberg

Gustaf Kastberg 
Epost: gustaf [dot] kastberg [at] ism [dot] lu [dot] se (gustaf[dot]kastberg[at]ism[dot]lu[dot]se)

Medlemmar

Mikael Bergmasth 
Epost: mikael [dot] bergmasth [at] ism [dot] lu [dot] se (mikael[dot]bergmasth[at]ism[dot]lu[dot]se) 

Mia Larson 
Epsot: mia [dot] larson [at] ism [dot] lu [dot] se (mia[dot]larson[at]ism[dot]lu[dot]se) 

Agneta Planander 
Epost: agneta [dot] planander [at] ism [dot] lu [dot] se (agneta[dot]planander[at]ism[dot]lu[dot]se) 

Ulrika Westrup 
Epost: ulrika [dot] westrup [at] ism [dot] lu [dot] se (ulrika[dot]westrup[at]ism[dot]lu[dot]se) 

Eva Åström 
Epost: eva [dot] astrom [at] ism [dot] lu [dot] se (eva[dot]astrom[at]ism[dot]lu[dot]se)