The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Anette Svingstedt.

Anette Svingstedt

Senior lecturer

Anette Svingstedt.

Avfallsförebyggande handlar om effektiv produktion och genomtänkt konsumtion – inte om avfall. : Sju lärdomar från forskningsprojektet från avfallshantering till avfallsförebyggan

Author

 • Hervé Corvellec
 • Richard Ek
 • Nils Johansson
 • Anette Svingstedt
 • Patrik Zapata
 • María-José Zapata-Campos

Summary, in Swedish

Denna rapport sammanfattar de viktigaste lärdomarna från forskningsprojektet ”Från avfallshantering till avfallsförebyggande”. I forskningsprojektet har forskare från Lunds universitet och Göteborgs universitet, men också Umeå Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, studerat avfallsförebyggande.

Syftet med projektet har varit att identifiera och förklara svårigheterna med att förverkliga de avfallsförebyggandepolitiska målen. Forskarna har närmat sig projektets syfte genom innehållsanalys av avfallsplaner, kvantitativa och kvalitativa studier av avfallsförebyggandeinitiativ, teoretisk kritik av stadsplanering, och kartläggning av hinder för avfallsförebyggande.

Projektet har bedrivits i tät samverkan med kommuner, kommunala avfallsbolag, myndigheter, sociala rörelser och företag. Det har finansierats av forskningsrådet Formas (Dnr 259-2013-210).

På projektets webbplats www.ism.lu.se/mtp redogörs i detalj för projektet, till exempel de workshopar som har organiserats inom projektets ram.

Department/s

 • Department of Service Studies

Publishing year

2018-02-08

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Lunds universitet, institutionen för service management och tjänstestudier

Topic

 • Social Sciences Interdisciplinary

Keywords

 • Avfallsförebyggande
 • Avfallshierarkin

Status

Published

Project

 • From waste management to waste prevention. Closing implementation gaps through sustainable action nets

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-982330-7-0